CLP: NOWE ROZPORZĄDZENIA I ZMIANY OD 01-06-2015

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin (rozporządzenie CLP: Rozporządzenie UE 1272/2008 ) weszło w życie w styczniu 2009 roku i oparte jest na globalnym ujednoliceniu systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych (GHS ONZ ), od dnia 01.06.2015 nie będzie dopuszczone produkowanie nowych mieszanin (w naszym przypadku lakierów i rozcieńczalników ) przy użyciu starej klasyfikacji. Zamiast tego są one klasyfikowane i etykietowane zgodnie z nowym CLP, z okresem przejściowym dla produktów wprowadzonych do obrotu przed dniem 01.06.2015 i do dnia 01.06.2017.Po tym terminie tylko produkty z nową klasyfikacją CLP mogą być produkowane i wprowadzane do obrotu.
Czytaj dalej.